序号

论文名称

期刊

名称

所有作者

卷、期、页

1

Stabilizing black-phase formamidinium   perovskite formation at room temperature and high humidity

Science

Hui Wei, Chao Lingfeng, Lu Hui, Xia Fei,   Wei Qi, Su Zhenhuang, Niu Tingting, Tao Lei, Du Bin, Li Deli, Wang Yue, Dong   He, Zuo Shouwei, Li Bixin, Shi Wei, Ran Xueqin, Li Ping, Zhang Hui, Wu   Zhongbin, Ran Chenxin, Song Lin, Xing Guichuan, Gao Xingyu, Zhang Jing, Xia   Yingdong, Chen Yonghua, Huang Wei

2021, 371 (6536), 1359-+

2

Confining isolated chromophores for highly   efficient blue phosphorescence

Nature Materials

Ye Wenpeng, Ma Huili, Shi, Huifang, Wang   He, Lv Anqi, Bian Lifang, Zhang Meng, Ma Chaoqun, Ling Kun, Gu Mingxing, Mao   Yufeng, Yao Xiaokang, Gao Chaofeng, Shen Kang, Jia Wenyong, Zhi Jiahuan, Cai   Suzhi, Song Zhicheng, Li Jingjie, Zhang Yanyun, Lu Song, Liu Kun, Dong   Chaomin, Wang Qian, Zhou Yudong, Yao Wei, Zhang Yujian, Zhang Hongmei, Zhang   Zaiyong, Hang Xiaochun, An Zhongfu, Liu Xiaogang, Huang Wei

2021

3

Generation of hydroxyl radical-activatable   ratiometric near-infrared bimodal probes for early monitoring of tumor   response to therapy

Nature Communications

Wu Luyan, Ishigaki Yusuke, Zeng Wenhui,   Harimoto Takashi, Yin Baoli, Chen Yinghan, Liao Shiyi, Liu Yongchun, Sun   Yidan, Zhang Xiaobo, Liu Ying, Liang Yong, Sun Pengfei, Suzuki Takanori, Song   Guosheng, Fan Quli, Ye Deju

2021, 12 (1)

4

WS2 moire superlattices derived   from mechanical flexibility for hydrogen evolution reaction

Nature Communications

Xie Lingbin, Wang Longlu, Zhao Weiwei, Liu   Shujuan, Huang Wei, Zhao Qiang

2021, 12 (1)

5

Wide-range lifetime-tunable and responsive   ultralong organic phosphorescent multi-host/guest system

Nature Communications

Xie Zongliang, Zhang Xiayu, Wang Hailan,   Huang Cheng, Sun Haodong, Dong Mengyang, Ji Lei, An Zhongfu, Yu Tao, Huang   Wei

2021, 12 (1)

6

Full-frame and high-contrast smart windows   from halide-exchanged perovskites

Nature Communications

Liu You, Wang Jungan, Wang Fangfang, Cheng   Zhengchun, Fang Yinyu, Chang Qing, Zhu Jixin, Wang Lin, Wang Jianpu, Huang   Wei, Qin Tianshi

2021, 12 (1)

7

Manipulating crystallization dynamics   through chelating molecules for bright perovskite emitters

Nature Communications

Zou Yatao, Teng Pengpeng, Xu Weidong, Zheng   Guanhaojie, Lin Weihua, Yin Jun, Kobera Libor, Abbrent Sabina, Li Xiangchun,   Steele Julian A., Solano Eduardo, Roeffaers Maarten B. J., Li Jun, Cai Lei,   Kuang Chaoyang, Scheblykin Ivan G., Brus Jiri, Zheng Kaibo, Yang Ying,   Mohammed Omar F., Bakr Osman M., Pullerits Tonu, Bai Sai, Sun Baoquan, Gao   Feng

2021, 12 (1)

8

Circularly polarized luminescence from   organic micro-/nano-structures

Light-Science & Applications

Deng Yongjing, Wang Mengzhu, Zhuang   Yanling, Liu Shujuan, Huang Wei, Zhao Qiang

2021, 10 (1)

9

Reversible On-Off Switching of   Excitation-Wavelength-Dependent Emission of a Phosphorescent Soft Salt Based   on Platinum(II) Complexes

Journal of the American Chemical Society

Li Jiangang, Chen Kexin, Wei Juan, Ma Yun,   Zhou Ruyi, Liu Shujuan, Zhao Qiang, Wong Wai-Yeung

2021

10

Frequency-Upconverted Stimulated Emission   by Up to Six-Photon Excitation from Highly Extended Spiro-Fused Ladder-Type   Oligo(p-phenylene)s

Angewandte Chemie-International Edition

Jiang Yi, Li King Fai Gao Kun, Lin He, Tam   Hoi Lam, Liu Yuan-Yuan, Shu Yu, Wong Ka-Leung, Lai Wen-Yong, Cheah Kok Wai,   Huang Wei

2021, 60 (18), 10007-10015

11

Modulating Tri-Mode Emission for   Single-Component White Organic Afterglow

Angewandte Chemie-International Edition

Jin Jibiao, Xue Peiran, Zhang Longyan,   Jiang He, Wang Wuji, Yang Qingqing, Tao Ye, Zheng Chao, Chen Runfeng, Huang   Wei

2021

12

DNA Origami-Based Nanoprinting for the   Assembly of Plasmonic Nanostructures with Single-Molecule Surface-Enhanced   Raman Scattering

Angewandte Chemie-International Edition

Niu Renjie, Song Chunyuan, Gao Fei, Fang   Weina, Jiang Xinyu, Ren Shaokang, Zhu Dan, Su Shao, Chao Jie, Chen Shufen,   Fan Chunhai, Wang Lianhui

2021, 60 (21), 11695-11701

13

Ferrocene-Induced Perpetual Recovery on All   Elemental Defects in Perovskite Solar Cells

Angewandte Chemie-International Edition

Chang, Qing, Wang, Fangfang, Xu, Wenxin,   Wang, Aifei, Liu, You, Wang, Juangan, Yun, Yikai, Gao, Song, Xiao, Kang,   Zhang, Liangliang, Wang, Lin, Wang, Jianpu, Huang, Wei, Qin, Tianshi

2021

14

Anion Texturing Towards Dendrite-Free Zn   Anode for Aqueous Rechargeable Batteries

Angewandte Chemie-International Edition

Yuan Du, Zhao Jin, Ren Hao, Chen Yingqian,   Chua Rodney, Jie Ernest Tang Jun, Cai Yi, Edison Eldho, Manalastas William   Jr., Wong Ming Wah, Srinivasan Madhavi

2021, 60 (13), 7213-7219

15

Organophosphine-Sandwiched Copper Iodide   Cluster Enables Charge Trapping

Angewandte Chemie-International Edition

Zhang Jing, Xie Mingchen, Xin Ying, Han   Chunmiao, Xie Linghai, Yi Mingdong, Xu Hui

2021

16

Stimuli-Responsive Deep-Blue Organic   Ultralong Phosphorescence with Lifetime over 5 s for Reversible Water-Jet   Anti-Counterfeiting Printing

Angewandte Chemie-International Edition

Zhang Jingyu, Xu Shen, Wang Zijie, Xue   Peiran, Wang Wuji, Zhang Longyan, Shi Yuqi, Huang Wei, Chen Runfeng

2021, 60 (31), 17094-17101

17

State-Of-The-Art and Future Challenges in   High Energy Lithium-Selenium Batteries

Advanced Materials

Sun Jinmeng, Du Zhuzhu, Liu Yuhang, Ai Wei,   Wang Ke, Wang Tian, Du Hongfang, Liu Lei, Huang Wei

2021, 33 (10)

18

Perovskite Solar Cells for Space   Applications: Progress and Challenges

Advanced Materials

Tu Yongguang, Wu Jiang, Xu Guoning, Yang   Xiaoyu, Cai Rong, Gong Qihuang, Zhu Rui, Huang Wei

2021, 33 (21)

19

Stimuli-Responsive Memristive Materials for   Artificial Synapses and Neuromorphic Computing

Advanced Materials

Bian Hongyu, Goh Yi Yiing, Liu Yuxia, Ling   Haifeng, Xie Linghai, Liu Xiaogang

2021

20

Solvent Engineering of the Precursor   Solution toward Large-Area Production of Perovskite Solar Cells

Advanced Materials

Chao Lingfeng, Niu Tingting, Gao Weiyin,   Ran Chenxin, Song Lin, Chen Yonghua, Huang Wei

2021, 33 (14)

21

Ultrathin and Ultrasensitive Direct X-ray   Detector Based on Heterojunction Phototransistors

Advanced Materials

Gao Yuanhong, Ge Yongshuai, Wang Xinwei,   Liu Jin, Liu Wenquan, Cao Yong, Gu Kaichen, Guo Zheng, Wei Yu-Ming, Zhou Ni,   Yu De, Meng Hong, Yu Xue-Feng, Zheng Hairong, Huang Wei, Li Jia

2021, 33 (32)

22

Engineering a Hydrogen-Sulfide-Based   Nanomodulator to Normalize Hyperactive Photothermal Immunogenicity for   Combination Cancer Therapy

Advanced Materials

Li Jie, Xie Lisi, Li Bei, Yin Chao, Wang   Guohao, Sang Wei, Li Wenxi, Tian Hao, Zhang Zhan, Zhang Xuanjun, Fan Quli,   Dai Yunlu

2021, 33 (22)

23

Kinetically Controlled, Scalable Synthesis   of gamma-FeOOH Nanosheet Arrays on Nickel Foam toward Efficient Oxygen   Evolution: The Key Role of In-Situ-Generated gamma-NiOOH

Advanced Materials

Wang Ke, Du Hongfang, He Song, Liu Lei,   Yang Kai, Sun Jinmeng, Liu Yuhang, Du Zhuzhu, Xie Linghai, Ai Wei, Huang Wei

2021, 33 (11)

24

Polarization-Sensitive Halide Perovskites   for Polarized Luminescence and Detection: Recent Advances and Perspectives

Advanced Materials

Wang Xiaobo, Wang Yue, Gao Weiyin, Song   Lin, Ran Chenxin, Chen Yonghua, Huang Wei

2021, 33 (12)

25

Signal Filtering Enabled by Spike   Voltage-Dependent Plasticity in Metalloporphyrin-Based Memristors

Advanced Materials

Wang Zhiyong, Wang Laiyuan, Wu Yiming, Bian   Linyi, Nagai Masaru, Jv Ruolin, Xie Linghai, Ling Haifeng, Li Qi, Bian   Hongyu, Yi Mingdong, Shi Naien, Liu Xiaogang, Huang Wei

2021, 33 (43)

26

Singlet Oxygen Afterglow   Therapy with NIR-II Fluorescent Molecules

Advanced Materials

Zou Jianhua, Li Ling, Zhu Jianwei, Li   Xiangchun, Yang Zhen, Huang Wei, Chen Xiaoyuan

2021

27

Laser-Scanning-Guided Assembly of Quasi-3D   Patterned Arrays of Plasmonic Dimers for Information Encryption

Advanced Materials

Yang Fan, Ye Shunsheng, Dong Wenhao, Zheng   Di, Xia Yifan, Yi Chenglin, Tao Jing, Sun Chang, Zhang Lei, Wang Lu, Chen   QianYun, Wang Yazi, Nie Zhihong

2021, 33 (24)

28

Hole-Transporting Low-Dimensional   Perovskite for Enhancing Photovoltaic Performance

Research

Wang Fangfang, Chang Qing, Yun Yikai, Liu   Sizhou, Liu You, Wang Jungan, Fang Yinyu, Cheng Zhengchun, Feng Shanglei,   Yang Lifeng, Yang Yingguo, Huang Wei, Qin Tianshi

2021, 2021

29

NIR-II Excitation Phototheranostic   Nanomedicine for Fluorescence/Photoacoustic Tumor Imaging and Targeted   Photothermal-Photonic Thermodynamic Therapy

Small

Dai Yeneng, Zhao Honghai, He Kun, Du Wenyu,   Kong Yingjie, Wang Zhen, Li Meixing, Shen Qingming, Sun Pengfei, Fan Quli

2021, 17 (42)

30

Rational Design of All-Organic Nanoplatform   for Highly Efficient MR/NIR-II Imaging-Guided Cancer Phototheranostics

Small

Hu Xiaoming, Chen Zejing, Jin Albert J.,   Yang Zhen, Gan Deqiang, Wu Aifang, Ao Haiyong, Huang Wei, Fan Quli

2021, 17 (12)

31

Simultaneously Enhancing Efficiency and   Stability of Perovskite Solar Cells Through Crystal Cross-Linking Using   Fluorophenylboronic Acid

Small

Li Mingguang, Gao Huan, Yu Longsheng, Tang   Senlin, Peng Ying, Zheng Chao, Xu Ligang, Tao Ye, Chen Runfeng, Huang Wei

2021, 17 (38)

32

A Bio-Inspired Molecular Design Strategy   toward 2D Organic Semiconductor Crystals with Superior Integrated   Optoelectronic Properties

Small

Li Yin-Xiang, Dong Xue-Mei, Yu Meng-Na, Liu   Wei, Nie Yi-Jie, Zhang Jing, Xie Ling-Hai, Xu Chun-Xiang, Liu Ju-Qing, Huang   Wei

2021, 17 (34)

33

Facile Preparation of MoS2 Nanocomposites   for Efficient Potassium-Ion Batteries by Grinding-Promoted Intercalation   Exfoliation

Small

Wang Honglei, Niu Jiazheng, Shi Jun, Lv   Wenzhen, Wang Hongguang, van Aken Peter A., Zhang Zhonghua, Chen Runfeng,   Huang Wei

2021, 17 (34)

34

Recent Advances on Host-Guest Material   Systems toward Organic Room Temperature Phosphorescence

Small

Yan Xi, Peng Hao, Xiang Yuan, Wang Juan, Yu   Lan, Tao Ye, Li Huanhuan, Huang Wei, Chen Runfeng

2021, e2104073-e2104073

35

1D Mixed-Stack Cocrystals Based on Perylene   Diimide toward Ambipolar Charge Transport

Small

Yu Panpan, Li Yang, Zhao Huijuan, Zhu   Lingyun, Wang Yongshuai, Xu Wei, Zhen Yonggang, Wang Xinran, Dong Huanli, Zhu   Daoben, Hu Wenping

2021, 17 (20)

36

A near-infrared and lysosomal targeting   thiophene-BODIPY photosensitizer: Synthesis and its imaging guided   photodynamic therapy of cancer cells

Spectrochimica Acta Part a-Molecular and   Biomolecular Spectroscopy

Bai Jin, Zhang Lei, Qian Ying

2021, 252

37

A Smart Sense-and-Treat   Nanoplatform Based on Semiconducting Polymer Nanoparticles for Precise   Photothermal-Photodynamic Combined Therapy

Biomacromolecules

Bao Biqing, Su Peng, Song Kewei, Cui   Yunxiao, Zhai Xue, Xu Yu, Liu Junle, Wang Lianhui

2021, 22 (3), 1137-1146

38

Room-temperature preparation of   TiO2/graphene composite photoanodes for efficient dye-sensitized solar cells

Journal of Colloid and Interface Science

Cao Dapeng, Wang Anchen, Yu Xiaohui, Yin   Huiming, Zhang Jingbo, Mi Baoxiu, Gao Zhiqiang

2021, 586, 326-334

39

Durable Defect Passivation of the Grain   Surface in Perovskite Solar Cells with pi-Conjugated Sulfamic Acid Additives

ACS Applied Materials & Interfaces

Cao Kun, Huang Yue, Ge Mengru, Huang Fei,   Shi Wenjian, Wu Yupei, Cheng Yangfeng, Qian Jie, Liu Lihui, Chen Shufen

2021, 13 (22), 26013-26022

40

The self-assembly of a hybrid   photosensitizer for the synergistically enhanced photodynamic/photothermal   therapy

Biomaterials Science

Chen Jia, Cui Yunxiao, Song Kewei, Liu   Tianqi, Zhou Luyao, Bao Biqing, Wang Ruibing, Wang Lianhui

2021, 9 (6), 2115-2123

41

Synthesis of an AIEgen functionalized   cucurbit 7 uril for subcellular bioimaging and synergistic photodynamic   therapy and supramolecular chemotherapy

Chemical Science

Chen Jia, Li Shengke, Wang Zeyu, Pan   Yating, Wei Jianwen, Lu Siyu, Zhang Qing-Wen, Wang Lian-Hui, Wang Ruibing

2021, 12 (22), 7727-7734

42

General Thermodynamic-Controlled Coating   Method to Prepare Janus Mesoporous Nanomotors for Improving Tumor Penetration

ACS Applied Materials & Interfaces

Chen Kun, Peng Xin, Dang Meng, Tao Jun, Ma   Jingbo, Li Zhijie, Zheng Liuhai, Su Xiaodan, Wang Lianhui, Teng Zhaogang

2021

43

Starlike polymer brush-based ultrasmall   nanoparticles with simultaneously improved NIR-II fluorescence and blood   circulation for efficient orthotopic glioblastoma imaging

Biomaterials

Chen Shangyu, Miao Han, Jiang Xinyue, Sun   Pengfei, Fan Quli, Huang Wei

2021, 275

44

Double-acceptor conjugated polymers for   NIR-II fluorescence imaging and NIR-II photothermal therapy applications

Journal of Materials Chemistry B

Chen Yan, Sun Bo, Jiang Xinyue, Yuan   Zhangyu, Chen Shangyu, Sun Pengfei, Fan Quli, Huang Wei

2021, 9 (4), 1002-1008

45

NIR-II fluorescence imaging guided   tumor-specific NIR-II photothermal therapy enhanced by starvation mediated   thermal sensitization strategy

Biomaterials

Dai Yeneng, Sun Zhiquan, Zhao Honghai, Qi   Dashan, Li Xiangyu, Gao Diya, Li Meixing, Fan Quli, Shen Qingming, Huang Wei

2021, 275

46

Implantable blood clot loaded with BMP-2   for regulation of osteoimmunology and enhancement of bone repair

Bioactive Materials

Fan Qin, Bai Jinyu, Shan Huajian, Fei   Ziying, Chen Hao, Xu Jialu, Ma Qingle, Zhou Xiaozhong, Wang Chao

2021, 6 (11), 4014-4026

47

Physiologically triggered injectable red   blood cell-based gel for tumor photoablation and enhanced cancer   immunotherapy

Biomaterials

Fei Ziying, Fan Qin, Dai Huaxing, Zhou   Xuanfang, Xu Jialu, Ma Qingle, Maruyama Atsushi, Wang Chao

2021, 271

48

Deformable double-shelled hollow mesoporous   organosilica nanocapsules: A multi-interfacial etching strategy

Chinese Chemical Letters

Feng Zhihao, Teng Zhaogang, Shi Yuyuan, Shi   Wenhui, Su Xiaodan, Lu Guangming, Wang Lianhui, Weng Lixing

2021, 32 (3), 1101-1105

49

Selectivity of ion transport in narrow   carbon nanotubes depends on the driving force due to drag or drive nature of   their active hydration shells

Journal of Chemical Physics

Gao Haiqi, Wang Jing, Liu Yuzhen, Xie   Yannan, Kral Petr, Lu Ruifeng

2021, 154 (10)

50

A nanoparticle-containing polycaprolactone   implant for combating post-resection breast cancer recurrence

Nanoscale

Gao Yu, Wang Jiahui, Han Hao, Xiao Huaxin,   Jin Wei-kui, Wang Siyu, Shao Shengpei, Wang Zhixuan, Yang Wenjing, Wang   Lianhui, Weng Lixing

2021, 13 (34), 14417-14425

51

(4,5,8)-Connected Cationic Coordination   Polymer Material as Explosive Chemosensor Based on the in Situ Generated AIE   Tetrazolyl-Tetraphenylethylene Derivative

Inorganic Chemistry

Gu Pengfei, Wu Huayu, Jing Tongtong, Li   Yonghua, Wang Zikun, Ye Shanghui, Lai Wenyong, Ferbinteanu Marilena, Wang   Shi, Huang Wei

2021, 60 (17), 13359-13365

52

High-stability NIR-II fluorescence polymer   synthesized by atom transfer radical polymerization for application in   high-resolution NIR-II imaging

Biomaterials Science

He Kun, Chen Shangyu, Xu Wenjuan, Tai   Xiaoyan, Chen Yan, Sun Pengfei, Fan Quli, Huang Wei

2021, 9 (19), 6434-6443

53

A multifunctional targeted nanoprobe with   high NIR-II PAI/MRI performance for precise theranostics of orthotopic   early-stage hepatocellular carcinoma

Journal of Materials Chemistry B

He Linyun, Zhang Yachao, Chen Jiangbo, Liu   Gongyuan, Zhu Jingyi, Li Xiaozhen, Li Dengfeng, Yang Yuqi, Lee Chun-Sing, Shi   Jiahai, Yin Chao, Lai Puxiang, Wang Lidai, Fang Chihua

2021

54

Hybrid vesicles of pillar 5 arene/silica:   Host-guest complexation and application in pH-triggered release

Chinese Chemical Letters

Hou Chenghao, Liu Lijing, Meng Siyang, Wu   Yue, Xie Meiran, Shan Yongkui, He Pingang, Sun Pengfei, Liao Xiaojuan

2021, 32 (1), 214-217

55

Programming cell communications with   pH-responsive DNA nanodevices dagger

Chemical Communications

Hou Junjun, Zhu Shitai, Zhao Ziwei, Shen   Jianlei, Chao Jie, Shi Jiye, Li Jiang, Wang Lihua, Ge Zhilei, Li Qian

2021, 57 (37), 4536-4539

56

Multilayer Porous Vanadium Nitride   Microsheets Anodes for Highly Stable Na-ion Batteries

Chemical Research in Chinese Universities

Hu Tao, Yang Weiwei, Wang Cheng, Bu Yali,   Jin Feng, Zhang Dongwen, Gu Min, Liu Wenhui, Liang Qinghua, Liu Ruiqing, Feng   Xiaomiao, Ma Yanwen

2021, 37 (2), 286-292

57

Memristive Artificial Synapses for   Neuromorphic Computing

Nano-Micro Letters

Huang Wen, Xia Xuwen, Zhu Chen, Steichen   Parker, Quan Weidong, Mao Weiwei, Yang Jianping, Chu Liang, Li Xing'ao

2021, 13 (1)

58

Room Temperature Processed Double Electron   Transport Layers for Efficient Perovskite Solar Cells

Nanomaterials

Huang Wen, Zhang Rui, Xia Xuwen, Steichen   Parker, Liu Nanjing, Yang Jianping, Chu Liang, Li Xingao

2021, 11 (2)

59

Functionalized triphenylphosphine   oxide-based manganese(II) complexes for luminescent printing

Dalton Transactions

Huang Xiaomeng, Qin Yanyan, She Pengfei,   Meng Haixing, Liu Shujuan, Zhao Qiang

2021, 50 (25), 8831-8836

60

Emerging photothermal-derived multimodal   synergistic therapy in combating bacterial infections

Chemical Society Reviews

Huo Jingjing, Jia Qingyan, Huang Han, Zhang   Jing, Li Peng, Dong Xiaochen, Huang Wei

2021, 50 (15), 8762-8789

61

Improving the Stability of alpha-CsPbI3   Nanocrystals in Extreme Conditions Facilitated by Mn2+ Doping

ACS Omega

Ji Yu, Zhang Jian-Bin, Shen Hao-Ran, Su   Zhan, Cui Hao, Lan Tao, Wang Jia-Qian, Chen Yu-Hui, Liu Lihui, Cao Kun, Shen   Wei, Chen Shufen

2021, 6 (21), 13831-13838

62

Inversion symmetry broken in 2H phase   vanadium-doped molybdenum disulfide

Nanoscale

Jiang Hanjun, Zheng Lu, Wang Jing, Xu   Manzhang, Gan Xuetao, Wang Xuewen, Huang Wei

2021

63

Adsorption of Hg(II) in solution by   mercaptofunctionalized palygorskite

Environmental Science and Pollution   Research

Kang Chao, Gao Liwei, Zhu Hong, Lang   Chunyan, Jiang Jinlong, Wei Juan

2021

64

Self-Assembly of Polymer End-Tethered Gold   Nanorods into Two-Dimensional Arrays with Tunable Tilt Structures

ACS Applied Materials & Interfaces

Li Fan, Wang Ke, Deng Ningxin, Xu   Jiangping, Yi Mingdong, Xiong Bijin, Zhu Jintao

2021, 13 (5), 6566-6574

65

Fluorine-induced aggregate-interlocking for   color-tunable organic afterglow with a simultaneously improved efficiency and   lifetime

Chemical Science

Li Hui, Li Huanhuan, Gu Jie, He Fei, Peng   Hao, Tao Ye, Tian Dan, Yang Qingqing, Li Ping, Zheng Chao, Huang Wei, Chen   Runfeng

2021, 12 (10), 3580-3586

66

A metal-polyphenolic nanosystem with NIR-II   fluorescence-guided combined photothermal therapy and radiotherapy

Chemical Communications

Li Jie, Li Wenxi, Xie Lisi, Sang Wei, Wang   Guohao, Zhang Zhan, Li Bei, Tian Hao, Yan Jie, Tian Ye, Li Zhenhua, Fan Quli,   Yu Lin, Dai Yunlu

2021

67

Overcoming Tumor Hypoxia through Multiple   Pathways Using an All-in-One Polymeric Therapeutic Agent to Enhance   Synergistic Cancer Photo/Chemotherapy Effect

Bioconjugate Chemistry

Li Mingdang, Feng Wei, Zhao Menglong, Dai   Peiling, Zhou Yucheng, Wang Jiawei, Lv Wen, Liu Shujuan, Zhao Qiang

2021, 32 (8), 1864-1874

68

Highly Efficient Inverted Organic   Light-Emitting Diodes Adopting a Self-Assembled Modification Layer

ACS Applied Materials & Interfaces

Li Ruiqing, Fu Jiawei, An Jingxi, Wang   Yuzhu, Lu Wenjuan, Chen Yuehua, Lou Hui, Wang Shi, Lai Wenyong, Zhang Xinwen,   Huang Wei

2021, 13 (35), 41818-41825

69

A Diradicaloid Small Molecular   Nanotheranostic with Strong Near-Infrared Absorbance for Effective Cancer   Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy

ACS Applied Materials & Interfaces

Li Xiaozhen, Zhang Di, Yin Chao, Lu   Guihong, Wan Yingpeng, Huang Zhongming, Tan Jihua, Li Shengliang, Luo   Jingdong, Lee Chun-Sing

2021, 13 (14), 15983-15991

70

Planar Chiral 2.2 Paracyclophane-Based   Thermally Activated Delayed Fluorescent Materials for Circularly Polarized   Electroluminescence

ACS Applied Materials & Interfaces

Liao Chen, Zhang Yu, Ye Shang-Hui, Zheng   Wen-Hua

2021, 13 (21), 25186-25192

71

Molecular photoacoustic imaging for early   diagnosis and treatment monitoring of rheumatoid arthritis in a mouse model

American Journal of Translational Research

Lin Yimu, Xiao Shuyi, Yao Wei, Lv Zhuang,   Tang Yufu, Zhang Yu, Chen Liang

2021, 13 (8), 8873-8884

72

Applications of Activatable Organic   Photoacoustic Contrast Agents

Progress in Chemistry

Liu Jiawei, Wang Jing, Wang Qi, Fan Quli,   Huang Wei

2021, 33 (2), 216-231

73

Phosphomolybdic Acid-Modified Monolayer   Graphene Anode for Efficient Organic and Perovskite Light-Emitting Diodes

ACS Applied Materials & Interfaces

Liu Lihui, Dong Ruimin, Ye Danqing, Lu Yao,   Xia Pengfei, Deng Lingling, Duan Yu, Cao Kun, Chen Shufen

2021, 13 (10), 12268-12277

74

Magnetic mesoporous embolic microspheres in   transcatheter arterial chemoembolization for liver cancer

Acta Biomaterialia

Liu Li, Liang Xianxian, Xu Xiangxian, Zhang   Xiang, Wen Jun, Chen Kun, Su Xiaodan, Teng Zhaogang, Lu Guangming, Xu Jian

2021, 130, 374-384

75

A stable and ultrafast K ion storage anode   based on phase-engineered MoSe2 dagger

Chemical Communications

Liu Lei, Xu Jie, Sun Jinmeng, He Song, Wang   Ke, Chen Yanan, Dou Shuming, Du Zhuzhu, Du Hongfang, Ai Wei, Huang Wei

2021, 57 (32), 3885-3888

76

Periodic mesoporous organosilica-coated   magnetite nanoparticles combined with lipiodol for transcatheter arterial   chemoembolization to inhibit the progression of liver cancer

Journal of Colloid and Interface Science

Liu Li, Xu Xiangxian, Liang Xianxian, Zhang   Xiang, Wen Jun, Chen Kun, Su Xiaodan, Ma Ye, Teng Zhaogang, Lu Guangming, Xu   Jian

2021, 591, 211-220

77

Functional Carbazole-Fullerene Complexes: A   New Perspective of Carbazoles Acting as Nano-Octopus to Capture Globular   Fullerenes

Chemistry-a European Journal

Liu Xitong, Wang Wei, Fan Zhenqiang, Huang   Wanning, Luo Lixing, Yang Canglei, Zhang Jing, Zhao Jianfeng, Zhang Lei,   Huang Wei

2021, 27 (40), 10448-10455

78

Inkjet-Printed Highly Conductive   Poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Poly(styrenesulfonate) Electrode for   Organic Light-Emitting Diodes

Micromachines

Liu Yadong, Xie Juxuan, Liu Lihui, Fan Kai,   Zhang Zixuan, Chen Shiyan, Chen Shufen

2021, 12 (8)

79

Seedless Synthesis of Gold Nanorods with   Narrow Absorption Using Binary Surfactant Mixture

Chemical Journal of Chinese   Universities-Chinese

Lu Feng, Gong Yi, Zhao Ting, Zhao Ning, Ju   Wenwen, Fan Quli, Huang Wei

2021, 42 (3), 700-708

80

Rare-earth Doped Nanoparticles with Narrow   NIR-II Emission for Optical Imaging with Reduced Autofluorescence

Chemical Research in Chinese Universities

Lu Feng, Zhao Ting, Sun Xiaojun, Wang   Zuqiang, Fan Quli, Huang Wei

2021, 37 (4), 943-950

81

Yolk-shell structured Au   nanorods@mesoporous silica for gas bubble driven drug release upon   near-infrared light irradiation

Nanomedicine-Nanotechnology Biology and   Medicine

Lv Wen, Xia Huiting, Zou Liang, Zhao   Menglong, Yang Tianshe, Jiang Jianting, Chen Zejing, Liu Shujuan, Zhao Qiang

2021, 32

82

Phosphorescent Soft Salt Based on   Platinum(II) Complexes: Photophysics, Self-Assembly, Thermochromism, and   Anti-counterfeiting Application

Inorganic Chemistry

Ma Yun, Chen Kexin, Lu Jinyu, Shen   Jiandong, Ma Chenxi, Liu Shujuan, Zhao Qiang, Wong Wai-Yeung

2021, 60 (10), 7510-7518

83

Molecule Recognition and Release Behavior   of Naphthalenediimide Derivative via Supramolecular Interactions

Macromolecular Rapid Communications

Ma Yudong, Luo Lixing, Yang Canglei, Wang   Wei, Liu Xitong, Zhang Jing, Huang Wei

2021, 42 (7)

84

Hyaluronic acid-based nanogels derived from   multicomponent self-assembly for imaging-guided chemo-photodynamic cancer   therapy

Carbohydrate Polymers

Pan Ya-Ting, Ding Yuan-Fu, Han Zhi-Hao, Yuwen   Lihui, Ye Zhan, Mok Greta S. P., Li Shengke, Wang Lian-Hui

 2021, 268

85

The dynamic interplay between   intramolecular and intermolecular interactions in mononuclear manganese(III)   SCO complexes

Dalton Transactions

Qin Chun-Yan, Zhao Sheng-Ze, Wu Hua-Yu, Li   Yong-Hua, Wang Zi-Kun, Wang Zheng, Wang Shi

2021, 50 (17), 5899-5910

86

Large Nonlinear Optical Activity of a   Near-infrared-absorbing Bithiophene-based Polymer with a Head-to-head Linkage

Chemistry-an Asian Journal

Ren Can, Xiao Shuyu, Li Junzi, Ma Lin, Chen   Rui, Ye Chuanxiang, Gao Yang, Su Chenliang, He Tingchao

2021, 16 (4), 309-314

87

Recent Insights into Emerging Coronavirus:   SARS-CoV-2

ACS Infectious Diseases

Shang, Zifang; Chan, Siew Yin; Liu, William   J.; Li, Peng; Huang, Wei

2021, 7 (6), 1369-1388

88

A donor-acceptor ligand boosting the   performance of FA(0.8)Cs(0.2)PbBr(3) nanocrystal light-emitting diodes

Nanoscale

Shen, Wei; Lu, Yao; Xia, Pengfei; Zhang,   Wenzhu; Chen, Yanfeng; Wang, Wei; Wu, Yanan; Liu, Lihui; Chen, Shufen

2021, 13 (3), 1791-1799

89

B- and N-Embedded pi-Conjugation Units   Tuning Intermolecular Interactions and Optical Properties of Platinum(II)   Complexes

Inorganic Chemistry

Shi Chao, Li Feiyang, Li Qiuxia, Zhao   Weili, Cao Yibo, Zhao Qiang, Yuan Aihua

2021, 60 (2), 526-535

90

SPR/SERS dual-mode plasmonic biosensor via   catalytic hairpin assembly-induced AuNP network

Biosensors & Bioelectronics

Song Chunyuan, Zhang Jingjing, Jiang Xinyu,   Gan Hongyu, Zhu Yunfeng, Peng Qian, Fang Xinyue, Guo Yan, Wang Lianhui

2021, 190

91

One-step vapor deposition of fluorinated   polycationic coating to fabricate antifouling and anti-infective textile   against drug-resistant bacteria and viruses

Chemical Engineering Journal

Song Qing, Zhao Ruixiang, Liu Tong, Gao   Lingling, Su Cuicui, Ye Yumin, Chan Siew Yin, Liu Xinyue, Wang Ke, Li Peng,   Huang Wei

2021, 418

92

Photoactivatable Nitric Oxide-Releasing   Gold Nanocages for Enhanced Hyperthermia Treatment of Biofilm-Associated   Infections

ACS Applied Materials & Interfaces

Tang Yizhang, Wang Tengjiao, Feng Jiahao,   Rong Fan, Wang Kun, Li Peng, Huang Wei

2021

93

Intricately structured mesoporous   organosilica nanoparticles: synthesis strategies and biomedical applications

Biomaterials Science

Tao Jun, Su Xiaodan, Li Jing, Shi Wenhui,   Teng Zhaogang, Wang Lianhui

2021, 9 (5), 1609-1626

94

Feasible polarised white-light emission   based on conjugate plane-structured yellow/blue dye molecules encapsulated in   metal-organic frameworks

Chemical Communications

Wang Jin, Hu Huiqing, Liu Xiaoli, Zhou   Minxiang, Lu Yunqing, Zhou Xinhui

2021, 57 (76), 9736-9739

95

Lead-Free Perovskite Materials for Solar   Cells

Nano-Micro Letters

Wang Minghao, Wang Wei, Ma Ben, Shen Wei,   Liu Lihui, Cao Kun, Chen Shufen, Huang Wei

2021, 13 (1)

96

Rational design of high performance   nanotheranostics for NIR-II fluorescence/magnetic resonance imaging guided   enhanced phototherapy dagger

Biomaterials Science

Wang Qi, Cai Jie, Niu Xinrui, Wang Jing,   Liu Jiawei, Xie Chen, Huang Wei, Fan Quli

2021, 9 (9), 3499-3506

97

Combined delivery of salinomycin and   docetaxel by dual-targeting gelatinase nanoparticles effectively inhibits   cervical cancer cells and cancer stem cells

Drug Delivery

Wang Qin, Yen Ying-Tzu, Xie Chen, Liu   Fangcen, Liu Qin, Wei Jia, Yu Lixia, Wang Lifeng, Meng Fanyan, Li Rutian, Liu   Baorui

2021, 28 (1), 510-519

98

Editorial: Advances in the Understanding of   Tumor Microenvironment: Molecular and Theranostic Imaging

Frontiers in Bioengineering and   Biotechnology

Wang Shouju, Mao Hui, Cheng Zhen, Teng   Zhaogang, Sun Xiaolian

2021, 9

99

Spatially Controlled Preparation of Layered   Metallic-Semiconducting Metal Chalcogenide Heterostructures

ACS Nano

Wang Xiaoshan, Chen Qian, Shen Chuang, Dai   Jie, Zhu Chao, Zhang Jinyan, Wang Zhiwei, Song Qingsong, Wang Lin, Li Hai,   Wang, Qiang, Liu Zheng, Luo Zhimin, Huang Xiao, Huang Wei

2021, 15 (7), 12171-12179

100

Synthesis of water-soluble   europium-containing nanoprobes via polymerization-induced self-assembly and   their cellular imaging applications

Talanta

Wang Yicheng, Yang Dongliang, Hu Yaqin,   Wang Yuxin, Yang Wen Jing, Wang Lianhui

2021, 232

101

Characterization and functional study of a   chimera galectin from yellow drum Nibea albiflora

International Journal of Biological   Macromolecules

Wu Baolan, Song Qing, Li Wanbo, Xie   Yangjie, Luo Shuai, Tian Qianqian, Zhao Ruixiang, Liu Tong, Wang Zhiyong, Han   Fang

2021, 187, 361-372

102

Flexible Organic Light-Emitting Diodes   Using Carbon-Based Transparent Electrodes

Progress in Chemistry

Wu Lei, Liu Lihui, Chen Shufen

2021, 33 (5), 802-817

103

Sensitive Detection of Single-Nucleotide   Polymorphisms by Solid Nanopores Integrated With DNA Probed Nanoparticles

Frontiers in Bioengineering and   Biotechnology

Wu Ling Zhi, Ye Yuan, Wang Zhi Xuan, Ma   Die, Li Li, Xi Guo Hao, Bao Bi Qing, Weng Li Xing

2021, 9

104

Time-resolved analysis of photoluminescence   at a single wavelength for ratiometric and multiplex biosensing and   bioimaging

Chemical Science

Wu Qi, Dai Peiling, Wang Yun, Zhang Jin, Li   Meng, Zhang Kenneth Yin, Liu Shujuan, Huang Wei, Zhao Qiang

2021, 12 (33), 11020-11027

105

Comparison of Different Neural Network   Architectures for Plasmonic Inverse Design

ACS Omega

Wu Qingxin, Li Xiaozhong, Wang Wenqi, Dong   Qiao, Xiao Yibo, Cao Xinyi, Wang Lianhui, Gao Li

2021, 6 (36), 23076-23082

106

Phosphine Sulfide-Based Bipolar Host   Materials for Blue Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes

Molecules

Xie Gaozhan, Wang Jiangchao, Cao Yang, Xue   Xudong, Zhang Xiao, Liu Chang, Li Huanhuan, Tao Ye, Chen Runfeng

2021, 26 (13)

107

Cell imaging with multi-color DNA framework   probes

Chemical Communications

Xie Mo, Guo Linjie, Xing Shu, Cao Shuting,   Zhao Ziwei, Liang Kaiyi, Li Jiang, Luo Shihua, Zhang Yu, Wang Lianhui

2021, 57 (86), 11318-11321

108

Multimode Visualization of Electronic Skin   from Bioinspired Colorimetric Sensor

ACS Applied Materials & Interfaces

Xu Jingxuan, Ban Chaoyi, Xiu Fei, Tian   Zhihui, Jiang Wenjie, Zhang Minjie, Zhang Heshan, Zhou Zhe, Liu Juqing, Huang   Wei

2021, 13 (25), 30205-30212

109

All-Dielectric Color Filter with   Ultra-Narrowed Linewidth

Micromachines

Xu Kai, Meng Yanlong, Chen Shufen, Li Yi,   Wu Zhijun, Jin Shangzhong

2021, 12 (3)

110

A portable triboelectric spirometer for   wireless pulmonary function monitoring

Biosensors & Bioelectronics

Xu Qinghao, Fang Yunsheng, Jing B. Qingshen,   Hu Ning, Lin Ke, Pan Yifan, Xu Lin, Gao Haiqi, Yuan Ming, Chu Liang, Ma   Yanwen, Xie Yannan, Chen Jun, Wang Lianhui

 2021, 187

111

Molybdenum disulfide (MoS2)   nanosheets-based hydrogels with light-triggered self-healing property for   flexible sensors

Journal of Colloid and Interface Science

Xu Wenya, Wang Wen, Chen Simou, Zhang Rui,   Wang Yuxin, Zhang Qi, Yuwen Lihui, Yang Wen Jing, Wang Lianhui

2021, 586, 601-612

112

Impact of Amine Additives on Perovskite   Precursor Aging: A Case Study of Light-Emitting Diodes

Journal of Physical Chemistry Letters

Xu Yan, Xu Weidong, Hu Zhangjun, Steele   Julian A., Wang Yang, Zhang Rui, Zheng Guanhaojie, Li Xiangchun, Wang Heyong,   Zhang Xin, Solano Eduardo, Roeffaers Maarten B. J., Uvdal Kajsa, Qing Jian,   Zhang Wenjing, Gao Feng

2021, 12 (25), 5836-5843

113

Solution-Processable Chiral Boron Complexes   for Circularly Polarized Red Thermally Activated Delayed Fluorescent Devices

ACS Applied Materials & Interfaces

Xue Peiran, Wang Xin, Wang Wuji, Zhang   Jingyu, Wang Zijie, Jin Jibiao, Zheng Chao, Li Ping, Xie Guohua, Chen Runfeng

2021, 13 (40), 47826-47834

114

Electrospun Supramolecular Hybrid   Microfibers from Conjugated Polymers: Color Transformation and Conductivity   Evolution

Chinese Journal of Polymer Science

Xue Wei, Xu Man, Yu Meng-Na, Sun Hua-Min,   Lin Jin-Yi, Jiang Rong-Cui, Xie Ling-Hai, Shi Nai-En, Huang Wei

2021, 39 (7), 824-830

115

Helical mesoscopic crystals based on an   achiral charge-transfer complex with controllable untwisting/breaking

Chemical Communications

Yang Canglei, Luo Lixing, Chen Jinqiu, Yang   Bo, Wang Wei, Wang Hebin, Long Guankui, Liu Guangfeng, Zhang Jing, Huang Wei

2021, 57 (78), 10031-10034

116

A photo-triggered antifungal nanoplatform   with efflux pump and heat shock protein reversal activity for enhanced   chemo-photothermal synergistic therapy

Biomaterials Science

Yang Dongliang, Tu Yuexing, Wang Xiaorui,   Cao Changyu, Hu Yanling, Shao Jinjun, Weng Lixing, Mou Xiaozhou, Dong   Xiaochen

2021, 9 (9), 3293-3299

117

A hybrid polyvinyl alcohol/molybdenum   disulfide nanosheet hydrogel with light-triggered rapid self-healing   capability

Journal of Materials Chemistry B

Yang Wen Jing, Wang Xiaodong, Zhang Rui,   Wang Yuxin, Qiu Qiu, Yuwen Lihui, Wang Lianhui

2021, 9 (9), 2266-2274

118

A label-free electrochemical sensor for   ultrasensitive microRNA-21 analysis based on the poly(L-cysteine)/MoS2   sensing interface

Analyst

Yao Yao, Pan Hemeng, Luo Yi, Zhu Dan, Chao   Jie, Su Shao, Wang Lianhui

2021, 146 (5), 1663-1667

119

Theranostic platforms for specific discrimination   and selective killing of bacteria

Acta Biomaterialia

Ye Xiaoting, Feng Tao, Li Lin, Wang   Tengjiao, Li Peng, Huang Wei

2021, 125, 29-40

120

Stereoisomer-Independent Stable Blue   Emission in Axial Chiral Difluorenol

Frontiers in Chemistry

Yu Mengna, Jia Xiong, Lin Dongqing, Du Xue,   Jin Dong, Wei Ying, Xie Linghai, Huang Wei

2021, 9

121

Anion-driven supramolecular modulation of   spin-crossover properties in mononuclear iron(iii) Schiff-base complexes

Dalton Transactions

Yu Zong-Mei, Zhao Sheng-Ze, Wang Yu-Ting,   Xu Peng-Yu, Qin Chun-Yan, Li Yong-Hua, Zhou Xin-Hui, Wang Shi

2021

122

One-Pot Synthesis of Spiro   fluorine-9,9'-xanthene Derivatives

Chinese Journal of Chemistry

Yuan Hao-Xuan, Wei Ying, Xie Ling-Hai,   Huang Wei

2021, 39 (3), 701-709

123

Hyaluronidase-responsive phototheranostic   nanoagents for fluorescence imaging and photothermal/photodynamic therapy of   methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections

Biomaterials Science

Yuwen Lihui, Qiu Qiu, Xiu Weijun, Yang   Kaili, Li Yuqing, Xiao Hang, Yang Wenjing, Yang Dongliang, Wang Lianhui

2021, 9 (12), 4484-4495

124

Ultrastable FeCo Bifunctional   Electrocatalyst on Se-Doped CNTs for Liquid and Flexible All-Solid-State   Rechargeable Zn-Air Batteries

Nano Letters

Zhang Hongwei, Zhao Meiqi, Liu Haoran, Shi   Shuangrui, Wang Zhenhua, Zhang Biao, Song Lin, Shang Jingzhi, Yang Yong, Ma   Chao, Zheng Lirong, Han Yunhu, Huang Wei

2021, 21 (5), 2255-2264

125

General and facile syntheses of hybridized   deformable hollow mesoporous organosilica nanocapsules for drug delivery

Journal of Colloid and Interface Science

Zhang Junjie, Lu Nan, Weng Lixing, Feng   Zhihao, Tao Jun, Su Xiaodan, Yu Ruifa, Shi Wenhui, Qiu Qiu, Teng Zhaogang,   Wang Lianhui

2021, 583, 714-721

126

Ultrathin Two-Dimensional Plasmonic PtAg   Nanosheets for Broadband Phototheranostics in Both NIR-I and NIR-II   Biowindows

Advanced Science

Zhang Ying, Shen Qi, Li Qi, He Panpan, Li   Jinyan, Huang Feng, Wang Jing, Duan Yefan, Shen Chuang, Saleem Faisal, Luo   Zhimin Wang Lianhui

2021, 8 (17)

127

Synthesis of Ethylenediaminetetraacetic   Acid Disodium Salt Functionalized Magnetite/Chitosan Nanospheres for the   Highly Efficient Removal of Methylene Blue

Journal of nanoscience and nanotechnology

Zheng Mengke, Wu Zhenguo, Wang Yang, Chen   Nannan, Teng Zhaogang, Su Xiaodan, Xu Peng

2021, 21 (3), 1694-1702

128

Photocatalyst-independent photoredox   ring-opening polymerization of O-carboxyanhydrides: stereocontrol and   mechanism

Chemical Science

Zhong Yongliang, Feng Quanyou, Wang   Xiaoqian, Yang Lei, Korovich Andrew G., Madsen Louis A., Tong Rong

2021, 12 (10), 3702-3712

129

Recent Advances in Substituent Effects of   Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Small Molecules

Acta Chimica Sinica

Zhou Tao, Qian Yue, Wang Hongjian, Feng   Quanyou, Xie Linghai, Huang Wei

2021, 79 (5), 557-574

130

Hydrophobic collapse-driven nanoparticle   coating with poly-adenine adhesives

Chemical Communications

Zhu Dan, Li Jiang, Wang Lianhui, Li Qian,   Wang Lihua, Song Bo, Zhou Ruhong, Fan Chunhai

2021, 57 (31), 3801-3804

131

Modular DNA Circuits for Point-of-Care   Colorimetric Assay of Infectious Pathogens

Analytical Chemistry

Zhu Dan, Ma Zihao, Wang Zichun, Wei   Qingyun, Li Xiaojian, Wang Jingjing, Su Shao, Zuo Xiaolei, Fan Chunhai, Chao   Jie, Wang Lianhui

2021, 93 (41), 13861-13869

132

Encoding DNA Frameworks for Amplified   Multiplexed Imaging of Intracellular microRNAs

Analytical Chemistry

Zhu Dan, Wei Yaqi, Sun Tao, Zhang Chengwen,   Ang Lei, Su Shao, Mao Xiuhai, Li Qian, Fan Chunhai, Zuo Xiaolei, Chao Jie,   Wang Lianhui

2021, 93 (4), 2226-2234

133

Photothermal Responsive Singlet Oxygen   Nanocarriers for Hypoxic Cancer Cell Ablation

Chembiochem

Zhu Ting, Yu Qi, Feng Zheng, Zhao Weili,   Liu Shujuan, Huang Wei, Zhao Qiang

2021, 22 (15), 2546-2552

134

Organic photoresponsive materials for   information storage: a review

Advanced Photonics

Zhuang Yanling, Ren Xiuli, Che Xueting, Liu   Shujuan, Huang Wei, Zhao Qiang

2021, 3 (1)

135

Memristors Based on an Iridium(III) Complex   Containing Viologen for Advanced Synaptic Bionics

Inorganic Chemistry

Zhuang Yanling, Wang Yu, Deng Yongjing, Li   Feiyang, Chen Xintong, Liu Shujuan, Tong Yi, Zhao Qiang

2021, 60 (17), 13021-13028